Proiectul prevede, printre altele, modificări la Codul muncii care reglementează organizarea muncii la distanță.

Astfel, în cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii la locul de muncă, angajatorul, în funcţie de specificul muncii salariatului, poate dispune, prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) motivat, schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă.

Ordinul se comunică salariatului în timp util, inclusiv prin mijloace electronice.

De asemenea, este prevăzută stabilirea îndemnizației unice în mărime de 16 000 de lei angajaților infectați cu Covid-19 din cadrul Agenției naționale de sănătate publică, instituțiilor și subdiviziunilor medicale subordonate MAI, Ministerului apărării, Administrației naționale a penitenciarilor, instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești, de asistență medicală urgentă prespitalicească, de asistență medicală.

A fost acceptată și stabilirea sporului lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la un salariu de bază personalului Agenției naționale de sănătate publică, personalului instituțiilor și subdiviziunilor medicale subordonate MAI, Ministerului apărării, Administrației naționale a penitenciarieor, antrenat nemijlocit în acțiunile de prevenire, control și tratare a infecției.

Totodată, un spor de până la 50% este prevăzut pentru personalul din Centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități din gestiunea Agenției naționale asistență socială.

În proiect sunt stipulate condiții pentru asigurarea finanțării stabile a instituțiilor medico-sanitare, pentru asigurarea prestării calitative a serviciilor medicale, asigurarea onorării obligațiilor față de personalul medical, asigurarea cheltuielilor regie, etc.

De asemenea, sunt prevăzute modalități de a accelera procedurile de achiziționare a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare pentru a face față crizei legate de Covid 19.

O altă prevedere este aplicarea flexibilității în acceptarea, pe perioada crizei pandemice a certificatelor de origine preferențială sub alte forme decât cea prevăzută de legislație. Această practică este utilizată în prezent în UE, reieșind din imposibilitatea de a elibera certificatele respective în original, pe suport de hârtie, semnate și ștampilate.

Proiectul mai prevede că, în luna iunie, Poșta Moldovei va distribui la domiciliu pensiile și alocațiile sociale de stat.

În alt context se propune derularea cauzelor penale cu participarea persoanelor private de libertate, dar și întrevederilor cu avocații numai prin intermediul teleconferinței sau în spațiile corespunzătoare la sediile instituțiilor penitenciare, pentru a preveni răspândirea infecției în cadrul acestora.

În afară de aceasta, în proiect este stipulată menținerea valabilității actelor de identitate eliberate străinilor de către autoritățile Republicii Moldova, expirate începând cu data de 2 februarie 2020, cu posibilitatea de preschimbare a acestora până la data de 15 august 2020.

Totodată, prin proiectul de lege se instituie moratoriu, până la data de 30 iunie 2020, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor sau serviciilor, parametrii tehnologici sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii, planificat sau inopinat, efectuat la faţa locului, la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare sau păstrare a bunurilor persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate.

De asemenea, este prevăzută prelungirea mecanismului de subvenționare a cheltuielilor legate de achitarea salariilor, ajutorul de șomaj în mărime de 2775 lei titularilor de patentă antrenați în comerțul sau prestările de servicii pe piețele care și-au sistat activitatea, subvenționarea contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat a deținătorilor de patente, etc.

Amitnim că, anterior, Comisia națională de sănătate publică a declarat starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe perioada 16 mai – 30 iunie.